สมัครงาน โตโยต้า กาญจนบุรี

ตำแหน่ง และเงินเดือนที่ต้องการ
ตำแหน่ง / ประเภทของงานที่สมัคร

ระบุเงินเดือนที่ต้องการ


ประวัติส่วนตัว
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเล่น
เพศ
วัน เดือน ปีเกิด
เกิดที่จังหวัด
อายุ
เชื้อชาติ
สัญชาติ
น้ำหนัก
ส่วนสูง
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
วันออกบัตร
วันหมดอายุบัตร
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
อีเมลล์
ประวัติส่วนตัว
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
สาขา
คณะ
เกรดเฉลี่ย
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับที่สมบูรณ์)
สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร
เอกสารการผ่านงาน,ฝึกอรมต่าง (ถ้ามี)

สถานะภาพทางทหาร
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ทหารแล้วได้รับการยกเว้น
ได้รับการยกเว้น

หลักฐานที่ต้องเตรียมในการเข้าสมัครงาน

ฉบับจริง
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับที่สมบูรณ์)
5.สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน,ฝึกอรมต่าง (ถ้ามี)

หมายเหตุ :ข้อ 1-6 แสดงหลักฐานฉบับจริง ยกเว้น ข้อ 3
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกบุคคล โทร 034-514222