ถึงเวลา ลงสนาม ! เวทีประชันไอเดีย !!

-1-800x577 ถึงเวลา ลงสนาม ! เวทีประชันไอเดีย !!
September 1, 2017
Posted by: admin

เวทีประชันไอเดีย สร้างสรรค์ผลงานลดอุบัติเหตุในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคนชับรถดีกับโตโยต้าถนนสีขาว ทีมไหนเจ๋งทำจริง ลดอุบัติเหตุได้จริง ลุ้นชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 850,000 บาท พร้อมเที่ยวญี่ปุ่นฟรียกทีม !! และโอกาสฝึกงานกับโตโยต้า

-poster-712x1024 ถึงเวลา ลงสนาม ! เวทีประชันไอเดีย !!

โจทย์การแข่งขัน

การประกวดออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์“สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย”เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนขับรถดี

 • วิเคราะห์ปัญหาจากสภาพจราจรที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของตนหรือปัญหาจราจรรอบเขตรั้วมหาวิทยาลัยในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร
 • แผนการรณรงค์และวิธีจัดการรณรงค์จะต้องนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และเน้นการมีส่วนรวมของกลุ่มเป้าหมายและการเป็นโครงการต้นแบบในการลดปัญหาจราจรในมหาวิทยาลัย
 • นำเสนอวิธีการและกระบวนการประเมินผล พร้อมผลลัพธ์ภายหลังจากการรณรงค์แก้ไขปัญหาจริงในมหาวิทยาลัยของตน

คุณสมบัติและเงื่อนไขของการสมัคร

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า)
 • สมาชิกในทีม จำนวน 2-4 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม(อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์แผนรณรงค์ขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลง จากของผู้อื่น
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎระเบียบการแข่งขัน ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำภาพจากการทำกิจกรรมการแข่งขันที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการส่งประกวดไปใช้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดการแข่งขัน

การสมัครและส่งผลงาน

 • สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “Campus Challenge 2017” ผ่านทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th/campuschallenge2017
 • หรือสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โชว์รูมโตโยต้า ทั่วประเทศไทย
 • ส่งผลงานในรูปแบบเอกสารฉบับจริงและ CD บันทึกไฟล์งานในรูปแบบ pdf โดยกำหนดตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ซึ่งมีจำนวนหน้าเฉพาะเนื้อหาไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมภาคผนวก) พร้อมทั้งหลักฐานการประกวด ได้แก่ 1) สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษาของสมาชิกในทีม และ 2) สำเนาบัตรประจำตัวอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
 • ปิดผนึกซองผลงานให้เรียบร้อย พร้อมเขียนชื่อทีม และชื่อผู้เข้าแข่งขันบนซองและชิ้นงานทุกชิ้น โดยระบุที่มุมบนด้านขวาว่า “Campus Challenge 2017” จากนั้น ส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จำกัด 78/1-2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ

 • นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกทีม จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย โดยรอบการอบรมในแต่ละจังหวัดจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 27 กันยายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th/campuschallenge2017และ Line: @campuschallenge
 • การฝึกอบรมใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

รอบที่ 1 : คัดเลือก 20 ทีม

บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ 20 ทีม จากผลงานที่ส่งเข้ามาและประกาศผล วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th/campuschallenge2017 และ Line: @campuschallenge

รอบที่ 2 : คัดเลือก 10 ทีม

 • 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากการส่งผลงาน จะต้องนำเสนอผลงานของตนต่อหน้าคณะกรรมการ โดยแต่ละทีมมีเวลานำเสนอไม่เกิน 15 นาที และมีเวลาตอบคำถาม 5 นาทีโดยทีมที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ จำนวน 10 ทีม จะได้รับโอกาสเข้าร่วม Workshop และนำแผนงานไปรณรงค์จริงตามที่ได้นำเสนอไว้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน
 • นำเสนอผลงาน วันที่ 11 ตุลาคม 2560
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีม วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th/campuschallenge2017 และ Line: @campuschallenge

การเข้าร่วม Workshop 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2560

การรณรงค์ปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 1 เดือน10 ทีมสุดท้ายจะได้รับงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท สำหรับการนำแผนงานที่นำเสนอไปรณรงค์ปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัยของตนเองหรือรอบเขตรั้วมหาวิทยาลัยในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร เพื่อช่วยลดหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน รวมถึงจะต้องมีกระบวนการประเมินผลที่ชัดเจนและวัดผลได้จริง และในการรณรงค์ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านทางแฟนเพจ โครงการของตนเอง โดยระยะเวลาการรณรงค์อยู่ระหว่าง วันที่ 10 พฤศจิกายน – วันที่ 10 ธันวาคม 2560

รอบชิงชนะเลิศ

 • 10 ทีมสุดท้ายจะต้องนำเสนอผลลัพธ์จากการรณรงค์รวมทั้งวิธีการประเมินผลของตนต่อหน้าคณะกรรมการ โดยแต่ละทีมมีเวลานำเสนอไม่เกิน 20 นาที เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา คัดเลือก 3 ทีมสุดท้ายเพื่อรับรางวัล
 • นำเสนอผลงานและประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 17 ธันวาคม 2560

ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นทีมชนะเลิศจะได้รับโอกาศเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือนมกราคม 2561

การดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน (สำหรับทีมผู้ชนะ 3 อันดับแรก)

 • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับแรก จะต้องนำแผนงานที่ได้รับการคัดเลือกไปรณรงค์ต่อเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในมหาวิทยาลัยของตนเองหรือรอบเขตรั้วมหาวิทยาลัย
 • กิจกรรมจะต้องมีกระบวนการประเมินผลที่ชัดเจนและวัดผลได้จริง โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

เกณฑ์ในการตัดสิน

รอบที่ 1 : คัดเลือก 20 ทีม

 • โครงการมีความเป็นไปได้สามารถลงมือทำได้จริง 30%
 • การสร้างเครือข่ายสังคมคนขับรถดีในรั้วมหาวิทยาลัย 20%
 • โครงการสามารถวัดผลลัพธ์ได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและมีความยั่งยืน 20%
 • โครงการมีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์และเป็นการรณรงค์รูปแบบใหม่ 20%
 • หัวข้อที่กำหนดมีครบถ้วนตามที่วางไว้ เอกสารการเข้าร่วมการประกวดครบถ้วน 10%

รอบที่ 2 : คัดเลือก 10 ทีม

 • การวัดผลและโครงการสามารถนำไปทำได้จริง 40%
 • เน้นการสร้างเครือข่ายสังคมคนขับรถดีในรั้วมหาวิทยาลัย 20%
 • โครงการมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและมีความยั่งยืนในอนาคต 20%
 • โครงการมีความแปลกใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ 10%
 • เทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจในรูปแบบใหม่ 10%

รอบชิงชนะเลิศ

 • แผนรณรงค์สามารถลดอุบัติเหตุ และวัดผลได้จริง 40%
 • เกิดการสร้างเครือข่ายสังคมคนขับรถดีในรั้วมหาวิทยาลัย 20%
 • มียอดแฟนเพจและความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook Fanpage ของตนเอง 20%
 • มีแผนงานต่อเนื่องโครงการในอนาคต 20%

รางวัลพิเศษ : Popular Vote

 • มียอด Like แฟนเพจสูงสุด

รางวัลสำหรับการประกวด

รางวัลชนะเลิศ

 • ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
 • ทุนการศึกษา 100,000 บาท และทุนสนับสนุน 50,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • โอกาสสัมภาษณ์ฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 • ทุนการศึกษา 80,000 บาท และทุนสนับสนุน 20,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 • ทุนการศึกษา 50,000 บาท และทุนสนับสนุน 10,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

 • ทุนการศึกษา 15,000 บาท

รางวัล Popular Vote 1 รางวัล

 • ทุนการศึกษา 10,000 บาท

หมายเหตุ: สำหรับรางวัลเงินทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำเรื่องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ในวันรับรางวัล

กำหนดการ

 • แนะนำกิจกรรมตามสถาบันการศึกษาต่างๆ 10 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560
 • ช่วงเวลาการรับสมัครและปิดรับผลงาน 10 สิงหาคม – 20 กันยายน 2560
 • ประกาศวันฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยตามจังหวัดต่าง ๆ 27 กันยายน 2560
 • ช่วงเวลาเข้าอบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัย 1 – 5 ตุลาคม 2560
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย 6 ตุลาคม 2560
 • 20 ทีมสุดท้ายนำเสนอแผนงานต่อหน้าคณะกรรมการ 11 ตุลาคม 2560
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 20 ตุลาคม 2560
 • 10 ทีมสุดท้าย เข้าร่วม Workshop 8 – 9 พฤศจิกายน 2560
 • 10 ทีมสุดท้าย ปฏิบัติแผนรณรงค์จริงในมหาวิทยาลัย 10 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2560
 • รอบชิงชนะเลิศและประกาศผล 17 ธันวาคม 2560
 • ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น มกราคม 2561

ติดต่อสอบถาม

คุณพงศ์พันธ์ ทองอยู่ โทร. 081 – 620 – 0126

คุณสิริพร สุภาถาวร โทร. 088 – 225 – 6993

ท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆเกี่ยวกับรถได้แบบฟรีๆ ที่
Line@ Click > > AfSIadvu8zQGAAAAAElFTkSuQmCC ถึงเวลา ลงสนาม ! เวทีประชันไอเดีย !! @toyotakan1995 

เพื่อน ๆ สามารถติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นดีดีจากโตโยต้ากาญจนบุรี รวมถึงสาระดี ๆ เกี่ยวกับการดูแลรถและขับขี่รถอย่างปลอดภัย ได้ที่ โตโยต้ากาญจนบุรี ค่า

เรื่องรอบรู้เรื่องรถ : มาใหม่