ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คืออะไร ?

ชุมชนพัฒน์
February 14, 2017
Posted by: TOYOTA KAN Editor

“คุณรู้หรือไม่ ? ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คืออะไร ?  “

โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คือ นวัตกรรมเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ ที่ว่าด้วยการการนำปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรมาส่งต่อให้แก่ธุรกิจชุมชนของไทยกลายเป็น SMEs มืออาชีพ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของโตโยต้าเท่านั้น

จากการศึกษา โตโยต้าพบว่าผู้ประกอบการของไทยโดยมากมีทักษะในการสร้างสินค้าและบริการที่ดี แต่ขาดทักษะในการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดย โตโยต้าจำแนกปัญหาที่จะเข้าไปช่วยจัดการออกเป็น 5 ประเด็นหลักๆ ได้แก่

 

เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น สามารถคลิกดูวิดิโอได้เลยจ้า #โตโยต้ากาญจนบุรี

      ในโครงการ “โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์” นี้ เป็นการนำเอาแนวคิดในเรื่องของการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานของโตโยต้ามาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในชุมชนรายอื่นๆ ด้วยเล็งเห็นว่า ธุรกิจชุมชนเองนั้นมีความสามารถสูงในการสร้างสรรค์ผลผลิตหรือบริการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หากแต่ปัญหาที่มีคือการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนและความต้องการของลูกค้า ที่อาจทำให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจชุมชนเหล่านี้ต้องลดต่ำลงไปอย่างน่าเสียดาย

วิธีการหลักที่สามารถช่วยเหลือได้ ไม่ใช่การไปสอนอย่างเดียว แต่เป็นการใช้วิธีแบ่งปันประสบการณ์ ตั้งแต่การสำรวจ การทดลองแก้ไขปัญหา ไปจนถึงการติดตามงาน โดยใช้บุคลากรที่มากประสบการณ์และเกษียณอายุ เพื่อให้ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเกิดและชุมชน และเพื่อทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่มีงานที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลังเกษียณได

ในปี 2557 ที่ผ่านมา โตโยต้าได้ถ่ายทอดประสบการณ์กับโครงการนำร่องทั้งหมด 3 แห่ง และจะมีการขยายเฟสต่อไปให้ทั่วทุกภาค โดยจะมีการคัดเลือกจาก 26 ธุรกิจในภาคเหนือ อิสาน และกลางตอนล่าง ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจากเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจมากมายหลายแขนง ผ่านทางผู้แทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจที่ให้เจริญในทุกด้าน และเพื่อให้แต่ละชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันมีธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการธุรกิจชุมชมพัฒน์แล้ว ดังต่อไปนี้

ข่าวใหม่ : จากโตโยต้ากาญจนบุรี